ایتالیایی ها ترافل یونانی را فاش کردند. رقیب سخت پورشه ماکان
با این مشخصات، Gricale Truffle 2023 در ۳.۸ ثانیه اجتناب کرده اند حالت سکون برای عجله ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد کدام ممکن است برای پورشه ماکان GTS 4.5 ثانیه است.