اهدای عضو؛ احیای زندگی
۲۵ هزار بیمار نیازمند پیوند در لیست‌های انتظار اعضای مختلف بدن وجود دارند و هر روز ۷ تا ۱۰ نفر از آنان یعنی هر دو تا سه ساعت یک نفر، به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کند.