امتناع آرام جعفری اجتناب کرده اند خودکشیآرام جعفری به شنیده ها نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال خودکشی پاسخ داد.