اعتراضات از حداکثر به بدرفتاری مقامات عراق با مسافران ایرانی در بازدید به عتباتمشاور افراد دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه در کنوانسیون اسلامی اظهار داشت:

سید احمد رسولی نژاد، مشاور افراد دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه در کنفرانس مسلمین، بدرفتاری مقامات عراق با زائران ایرانی عتبات عالیات را محکوم کرد.

عقیق: سید احمد رسولی نژاد مشاور افراد دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه در کنوانسیون اسلامی اجتناب کرده اند رفتار نامناسب مقامات عراق با مسافران ایرانی در بازدید اجتناب کرده اند معابد انتقاد کرد.

ویدیوی این بازخورد را در زیر تماشا کنید:

پنالتی: ۹