اظهار تذکر مراجع خارق العاده در خصوص روزه داری خانم ها ۹ ساله


گروه مسکن ایرنا – نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سستی در روزه نمود پیدا می تنبل. روزی کدام ممکن است آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی ساعت ها به هیکل انسان نرسد، خالص است کدام ممکن است هیکل ضعیف شود. این بر ورزش های روزانه تأثیر می گذارد. پس به طور گسترده {به دلیل} این نقطه ضعف جسمانی نمی توان روزه گرفت یا آن را بهانه ای برای انجام ندادن این زحمت کشید. خانم ها ۹ ساله کدام ممکن است به تازگی به سن بلوغ رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داری مجبور شده است. با این حال قوانین به آنها لطف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خانم ۹ ساله واقعاً نتواند روزه بگیرد مشمول قانونی تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است روزه تکل را تا روزی کدام ممکن است نتواند روزه بگیرد به تاخیر بیاندازد. دیدگاه متون بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع احترام تقلید را {در این} زمینه بازرسی می کنیم.

اظهار نظر مراجع خیالی در خصوص روزه داری دختران 9 ساله

امام خمینی: انسان {به دلیل} نقطه ضعف {نمی تواند} روزه بگیرد، با این حال اگر عمق این نقطه ضعف به حدی بود کدام ممکن است نمی توانست آن را تحمل تنبل، ممکن است روزه بگیرد.

آیت الله العظمی بهجت: سال تحصیلی دخترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه آن پایان دادن ۹ ماه اجتناب کرده اند ماه است. در دخترانی کدام ممکن است معاصر به سن بلوغ رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} روزه بگیرند، روزه واجب نیست.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: با توجه به چنین کودکی کدام ممکن است به سن پروژه رسیده است باید ملاحظه داشت کدام ممکن است روزه برای او کمبود {طاقت فرسا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی تحمیل کرده است کدام ممکن است روزه نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت توان آن نقطه ضعف را بپوشاند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تا ماه رمضان بعد در روز وعده های غذایی نپردازد، علاج باید فقیر را به تأخیر بیندازد، تا این تأخیر دلیلی داشته باشد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: خانم ها بعد اجتناب کرده اند ۹ ماهگی به سن بلوغ می رسند، با این حال اگر {به دلیل} نقطه ضعف نتوانند کارهای عکس قابل مقایسه با روزه تکل را انجام دهند، محروم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نتوانند روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های زیر را بپردازند. در ماه رمضان غیرمعمول است کدام ممکن است زمانی خوب وعده وعده های غذایی به فقرا ندهند. این جمله تا روزی یکپارچه دارد کدام ممکن است او حتی تحمل روزه را نداشته باشد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: طبق باورهای رایج، انبساط قانونی خانم ها، پایان دادن ۹ ماه اجتناب کرده اند ماه است. روزه {در این} زمان واجب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره کردن توضیحات تولید دیگری دیدن آن جایز نیست، ولی اگر روزه برایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان روی حیله و تزویر باشد، دیدن آن افطار جایز است.

آیت الله العظمی سیستانی:دخترانی کدام ممکن است به تازگی به بلوغ رسیده اند، اگر روزه ماه رمضان برایشان مهم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مریض شدن یا ترس اجتناب کرده اند مریض شدنشان مهم باشد، {در این} صورت فرد مبتلا تصمیم گیری تبدیل می شود، با این حال اگر روزه تکل برایشان مضر نباشد، با این حال شناخته شده به عنوان مثال، {به دلیل} تمدید شده بودن روز یا گرمای از حداکثر، دیدن نوک روزه فوق العاده سخت است کدام ممکن است بیشتر اوقات غیر قابل تحمل است. آب بیاشامند یا بخورند، ولی بنابر هشدار کافی باید به ابعاد خواستن بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کنند کدام ممکن است روزه را اجتناب کرده اند بین ببرد. از هر لحاظ روزه آنها با مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن ساقط تبدیل می شود.