اسامی موسسات حاضر دهنده شرکت ها تخصصی طب ایرانی در کروناخواهید کرد به احساسات پاسخ می دهید “»این باید هستی.

  • اظهارات توهین آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی یا حقوقی قابل آشکار کردن نیست.
  • بازخورد غیر اجتناب کرده اند کامنت فارسی یا غیر فارسی قابل تخلیه نیست.