اروند، گروه بی جا پایگاه خبری تحلیلی عدالت نیوز


عباس مدحاجی روزنامه نگار خوزستانی در نامه ای کسب اطلاعات در مورد صفحه بحث جهان آزاد اروند به عدالت نیوز نوشت:

جهان آزاد اروند اجتناب کرده اند بدو راه اندازی تاکنون توانسته رضایت نسبی افراد زیر مجموعه شخصی را فوق العاده زیرین نگه دارد. اظهارنظرهای شخصی کارگران آن علیرغم عمومیت گروه، یکی اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده ترین ایده ها این نارضایتی است چرا کدام ممکن است هدف اجتناب کرده اند ساختمان گروه را محافظت می دهد. شاید این دلیل است بود کدام ممکن است این مؤسسه با فهرست بلندبالایی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی محدوده شده اجتناب کرده اند رأس هرم مدیریتی تا نگهبان دم، به عمر مختصر شخصی کمک کرد.

پس اجتناب کرده اند برکناری فینال فرماندار بنفش، اسماعیل روزی (علاوه بر این در وسط مقامات گروس کدام ممکن است نظام نژادی خاصی آسانسور شد)، به توضیحات مختلف، اجتناب کرده اند پوشش گرفته تا اتهامات پولی کدام ممکن است اصلاً هدف آن خاص نبود. مقامات جدید با مانترا مقاوم «ضدفساد» با بیرون تیز کردن ارزش نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن انگشت عاملان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً مفسدان، در جهت افزایش نظام گام برخواهد داشت. وضعیت سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح زاویه عقب کشیدن اشخاص حقیقی. ۹ تنها این اتفاق نیفتاد، اما علاوه بر این در مدت کوتاهی کدام ممکن است در سمت سرپرست عاملی محمدرضا اسکندری بود، کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورنمای اصلاح سازنده را به ناامیدی تغییر کرد.

مثلاً درجه بالای مشاور شرکتی کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه پیش لو سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکنار شد یا (یا استعفا داد)، با تأخیر یک مدت کوتاه در پذیرش انتخاب مدیرعامل، تصمیم اسکندری، اعتراض به امواج تأثیرگذار بر گزینه ها مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع. . اجتناب کرده اند ساختمان نمایندگی نماد داد کدام ممکن است چه این سیستم درست ای اجتناب کرده اند قراردادها، کمپین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان مدیریت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند مدیریت شده برای تکل اصل مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی آن با همدردی دلسوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده پازل ها توسط گروه ها گروه.

محمدرضا اسکندری کدام ممکن است مدیون خدماتش مدیون مقامات بهار احمدی نژاد است، حالا با تکل بلند مدت خرمشهر، آبادانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینوشهری، حزب شخصی را در وضعیتی نابسامان نگه داشته است. انتخابات تقریباً شبیه به مدیریت بی استاندارد زبان چینی است، صدای اعتراض متخصصان دولتی بلند شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند رویدادها سیاسی به هر اتاق اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر میز دولتی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً با اشاره به نماز جمعه بحث شده است. با نگاهی اجمالی به بروزترین tp-date فرآیند های پاره کردن، ۹ تنها حضور مدیران پرونده، اما علاوه بر این ورود مدیران با بیرون تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص حتی در بخش کاری شخصی به سادگی قابل تجزیه و تحلیل است. آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم جالب فاصله قاجاریه را می توان در مطبوعات اسکندریه دید، با این تمایز کدام ممکن است امیرکبیری تولید دیگری در کار نیست.

اخیراً خبر اعزام بوتلگ فرمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستشار اجتناب کرده اند اصفهان به جهان، در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی انتخابات قبلی به گوش می رسد. توده ها ردیابی شده است کدام ممکن است حدود نیم میلیون نفر اجتناب کرده اند ساکنان جهان آزاد اروند به هیچ وجه توسط پسران دیده نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آرزوی آنچه اجتناب کرده اند خارجی ها دارند به هواپیماها منتقل شدند، نتیجه همه وقت {بوده است}. چیزی جز پریشانی

بازدید افسران بومی اجتناب کرده اند تولید دیگری ایده ها ماجراست. کمتر کسی معتقد است کدام ممکن است بازدید رئیس جمهور، وزیر ملت، وزیر بهداشت، وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، معاونان اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی وزیران، دبیرکل مناطق آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شهرهای آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر در چنین جاهایی. زمان مختصر خنثی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثمر است. در واقع علاوه بر این عکاسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران. مقامات دانسته یا ندانسته پایه نهالی هایی را کدام ممکن است روز اول کاشته بود سامان می دهد تا اعتقاد گروه را جلب تدریجی. اندازه گیاه میزبان به ابعاد ای است کدام ممکن است میوه اش را ساده منتظر دیدن شکوفه هایش نمی خورد.

افراد این جهان به اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل شخصی توجه مناسب دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدار بمانید نتیجه گیری وعده های اموال شخصی هستند. اگر مقامات مرکزی بخواهد یادآور مرداد ۱۴۰۰ اعتقاد افراد را در خزانه شخصی نگه دارد، بیشتر است بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر مورد توجه قرار گرفت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات بالا دوری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان این سفرهای فراوان را ببندد. بالا یافتن . آن مقامات اجتناب کرده اند تذکر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حمایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زعم سیاستمداران در حمایت اجتناب کرده اند سطوح مختلف، دلیلی برای یکپارچه وضعیت پیچیده آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر ندارد. آنچه بدون ملاحظه است اتلاف وقت توسط قوه مجریه خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان آزاد اروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مدیرعامل است.

بیشتر است حداقل با تعدادی از اصلاح دقیق برای بیشتر شدن، صفحه را در جای شخصی حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد دلیلی برای اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل شرایط دردسرساز بدهید. فراموش نکنیم کدام ممکن است عمر مقامات ها فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است. برای دلسوزان، سکوت کافی {است تا} انتقاد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای تحولی تولید دیگری فراهم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است با مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصیحت، سازمانی اجتناب کرده اند انگشت گذشت را به به دست آورد تغییر کنند کدام ممکن است پیروزی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون فقرات انسان است. رضایت. .

انتهای پیام/