ادعا سپاه: تأثیر می گذارد جاده صورتی است


سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رویداد روز جمهوری اسلامی ادعا ای صادر کرد.

«امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد موشکی سرزمین‌های ایران کدام ممکن است همراه خود شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عجین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره مورد طمع دشمنان مختلط نظام اسلامی به‌ویژه رژیم مافیایی است، بیو – مشکلات تروریسم در آمریکا”، گزارش عدالت نیوز. دلیل چگونگی آسانسور سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضامن های آن. رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی تحمل مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای افسران کاخ سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان شرور آنها “علامت شبح را تنظیم دهند هر دو به رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی خطرناک آنها خیانت کنند. “

تسنیم نوشت:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادعا ای همراه خود گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، عقب ماندگی آمریکا در راه رشد جهانی را مسئله تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​رژیم مافیایی علیه این نهاد نامدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی خواند. .

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ادعا آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی نظام سلطنتی ۲۵۰۰ ساله در ۲۲ بهمن ۵۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات قاطع ۲.۹۸ سهم افراد ایران یکی اجتناب کرده اند ملت ها. . در انتخابات کودک گذشته تاریخی به روز، نظام مقدس جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اجتناب کرده اند تعداد زیادی های ناشی اجتناب کرده اند امکانات های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی سطح به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاری اسلام گام درو کردن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت آموزه های اسلام ناب محمدی، الگوی ای جدید فراتر اجتناب کرده اند آرزو امکانات های شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی برای اداره ملت. ایران گران آنجا بود.

این ادعا می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همراه خود همه مشکل‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی ناشی اجتناب کرده اند خصومت، شورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجایع اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور، برخلاف تولید دیگری انقلاب‌های گذشته تاریخی به روز، همراه خود پایین اوج گذاشتن مرحله یک انقلاب انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اصولاً غرور در مرحله دوم بیش اجتناب کرده اند قبلی می درخشد. اسلامی دشمن را زنده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند موفقیت های تعجب آور است شخصی در بخش های مختلف به طور قابل توجهی در بخش دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی کدام ممکن است همراه خود موفقیت های بی نظیر در کنار است، دلخور شده است.

این ادعا موفقیت ۴۳ سال قبلی مقامات اسلامی را شناخته شده به عنوان عالی سرمایه مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه ای محکم برای حرکت فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری در راه پوشش “ایران قادر مطلق” یعنی بقای انقلاب اسلامی توضیح دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی می تدریجی. {بوده است}. در بخش جهان معمولاً به قرینه ارکان غول پیکر شخصی تغییر شده است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند: «نعمت حق تعالی، مکتب برتر، حکیم ترین مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم ترین افراد» کدام ممکن است اکنون الگوی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی است. برای اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه ها رهایی اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم سرافرازان

{در این} ادعا، درس سرافرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد امکانات مقابله همراه خود نظام حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی، تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ملت‌ها به ملت‌های تولید دیگری، دستاورد غول پیکر جمهوری اسلامی ایران برای بشریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت اجتناب کرده اند قابلیت‌های در لحظه بین‌المللی است. حکومت عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا را درک تدریجی. اگر ملتی بخواهد عزت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را محافظت تدریجی، باید به مقیاس تهدیدهایی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است، اجتناب کرده اند ایمنی بالایی برخوردار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکریم کدام ممکن است ملت ما «پوشش دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها انقلاب اسلامی» را دارد. کدام ممکن است مهمترین آن هدف رشد است. به برکت درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژرف اندیشی مدیریت گران، اعلان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده نیروهای مسلح. مدافعان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت، ایستاده در بخش اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش کدام ممکن است هیچ قدرتی نمی بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} چپ.

این ادعا تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهم فرار انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن ایران اسلامی را هدف بی نظیر دشمن برای نابودی هر دو ورود جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران به جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های رژیم صهیونیستی از آن آگاه است. ایران کدام ممکن است همراه خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد غبطه دشمنان مختلط نظام اسلامی به طور قابل توجهی رژیم مافیایی، ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم متحد قرار گرفته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی او به هیچ وجه شخصی را تحمل تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاه طلبی دیکتاتورهای کاخ سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان شرور آنها کدام ممکن است می خواهند همراه خود زور، نوشتن، شبح هر دو گمراه کردن رسانه های شخصی تنظیم دهند، ابراز نکرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ های شیطانی

در پایان این ادعا ادای احترام به یاد، شناسایی، اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های پدر مingسس فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای جاوید انقلاب اسلامی، حفاظت مقدس، حراست اجتناب کرده اند حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق امنیتی است. . ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت ثابت به افراد به طور قابل توجهی سردار دلها. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمان دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی را به ملت گرانقدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای آزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به انقلاب اسلامی در اقصی عوامل جهان درود می فرستد. همراه خود سایش اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار سراسری مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش، خیابان های بی نظیر ملت در سال ۱۴۰۱، یکی اجتناب کرده اند ضروریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب ناپذیر سه نظامی، نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد است. رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای علیرغم مخالفت های جدیدترین رژیم های تروریستی آمریکا همراه خود آن. نماد اجتناب کرده اند عقب ماندگی حاکمان رشد‌گرای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود دانش آنها اجتناب کرده اند تنظیم موازنه قوا در پوشش غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند . جمهوری ایران اجتناب کرده اند تهاجم علاقه مند به دشمنان خبیث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت علیه میهن مسلمان شخصی {در سراسر} ملت همراه خود پاسخ های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب حفاظت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین پشیمانی را اجتناب کرده اند آنان سلب خواهد کرد. “

انتهای پیام/