اختراع جسد زن تنها در قطار کرمان مشهدبر مقدمه ادعا مکان پلیس، فرمانده پلیس راه آهن ملت افزود: در پس از مرگ صورت گرفته بیش اجتناب کرده اند عالی کیلوگرم تریاک در ۳۴ بسته آب بندی شده اجتناب کرده اند موجود در شکم زن متوفی خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است نابودی وی {به دلیل} بلع تریاک {بوده است}.