اختراع تن ها داروها مخدر در یزدبه گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار سرتیپ عباسعلی بهدانی شخص افزود: ماموران پاسگاه شهید مدنی در دقایق ابتدایی سال جدید هنگام مدیریت خودروهای عبوری به ۱ تجهیزات وانت نامشخص شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو مقدار ۶۷۷ کیلوگرم تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵ کیلوگرم شاهدانه کدام ممکن است به طرز ماهرانه ای در نیمه های مختلف وانت جاسازی شده بود، اختراع کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: در حمله عکس ماموران پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان خاتم منصفانه تجهیزات پژو ۴۰۵ را متوقف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند ۲۳۵ کیلوگرم تریاک را اختراع کنند.

***
رئیس اداره فواید عامه استان یزد اجتناب کرده اند اختراع ۷۵۰۰ کیلوگرم شکر ذخیره شده است {در این} انبار خبر داد.

سرهنگ “رضا زارع ارنانی” همراه خود گفتن این خبر افزود: پس اجتناب کرده اند تخلیه اخباری مبنی بر مخلوط آوری مقداری شکر در یکی اجتناب کرده اند واحدهای واحد استان یزد، موضوع در لیست مسئولان اداره امور اراضی سچبا قرار گرفت.

وی افزود: همراه خود تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی محل مشخص شده ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری مراجع قضایی در تحقیقات {انجام شده} مقدار شکر جمع آوری شده شده به صورت بوتلگ اختراع شد.

رئیس اداره کل مدیریت کلی استان یزد اظهار داشت: بر مقدمه تذکر متخصصان میزان شکر مخلوط آوری شده منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده به اصل مقام قضایی این گروه به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

زارع ارنانی اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت تبصره اسبابک ها نامشخص سریعاً اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۱۰ به قلمرو فوریت های پلیسی اطلاع دهند.