اتباع خارجی شیراز بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار نفر هستند


اتباع خارجی شیراز بیش از 200 هزار نفر هستند

رئیس مجمع نمایندگان فارس با دقیق اینکه اگر استاندار بودم زمانی ۱۶ ساعت کار می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقم را به روی افراد باز می گذاشتم، اظهار داشت: استاندار شیراز باید گروه خارجی را در این سیستم قرار دهد. . ، از بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ نفر جمعیتی داریم کدام ممکن است باید راه اندازی شود.


به گزارش ایلنا، علیرضا پاک فطرت در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ فرماندار شهرستان شیراز با دقیق اینکه فاصله مدیریت مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر است، اظهار داشت: طی سه سال قبلی شاهد امتحان شده های خوبی بوده ایم استاندار سابق شیراز. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است تجهیزات اجرایی استان مسئولیتی را بر عهده بگیرد.» اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید، از مجبور نیستیم مدیران خوشایند را اجتناب کرده اند کف دست بدهیم.


وی اظهار داشت: فرماندار مشابه با ناخدای کشتی است کدام ممکن است اگر راه را پیش نبرد ملوانان را به ساحل می برد، با این حال اگر راه مناسب را پیش نبرد، همه افراد او را خفه می کنند. فرماندار باید بداند چه کاری انجام دهد. مدیران املاک باید بدانند کدام ممکن است فرماندار شهردار شهر است.


رئیس مجلس نمایندگان فارس شکسته نشده داد: ۱۰ سال متوالی رهبرانقلاب موضوع سال را در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد انواع کرده اند. آنها روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حوصله کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مسئولیت ما شناخته شده به عنوان سرپرست افزایش امتحان شده است.


پاک فطرت با دقیق اینکه مجلس سال قبلی در نتیجه گیری مانترا سال گام های بلندی برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال امیدواریم نتیجه آن را شاهد باشیم، اظهار داشت: این شهرستان. باید خوب شخص شجاع مالی باشد کدام ممکن است در سوئیچ تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه تحمیل تنبل کدام ممکن است خوشبختانه استاندار جدید اقتصاد را می شناسد.


وی خاطرنشان کرد: حدود ۲ سهم اجتناب کرده اند افراد فارس در شهر شیراز اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با از گرفتن از دستگاه امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اطلاعاتی استاندار جدید نباید اولویت زیادی داشته باشد.


مشاور افراد شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرفان در مجلس اظهار داشت: بلافاصله بهتر از کار برای درجه یک سازی تحمیل حرفه ثابت، رفع مشکلات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده به طور قابل توجهی در بین بچه ها است.


وی اجتناب کرده اند استاندار جدید شیراز خواست تا مدیریت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان ها را در انتخاب اقامت شخصی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بازار خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیریت زندان ها اهمیت داده شده است چرا کدام ممکن است باید نظارت روزانه بر بازار انجام شود تا سایرین افراد این شانس را دارند. اجتناب کرده اند این مکان بیشترین استفاده را ببرید


سخنگوی مجمع نمایندگان فارس علاوه بر این اجتناب کرده اند استاندار جدید شیراز خواست تا به مواردی اجتناب کرده اند جمله; سلامت، مدیریت ساخت داروها غذایی، معامله با به گروه‌های بهزیستی، گروه‌های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی، تعقیب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، مالیه کلی، معامله با به نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی شاخص ملاحظه ویژه. به آموزش با آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست.


پاک فطرت با دقیق اینکه مسئولیت استانداری تنها برگزاری انتخابات نیست، هرچند کدام ممکن است حیاتی است، اما علاوه بر این تنها خوب ماه کافی است، اجتناب کرده اند فرماندار شیراز خواست تا بر انجام شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری نظارت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب باشند. پذیرش انتخاب ها


انتهای پیام/